Política de transparència

Activitats

El CENTRE DE FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE MANLLEU (CEFORTEM) FUNDACIÓ DELARIS SANGLAS és una entitat sense ànim de lucre subjecte a la normativa de la Generalitat de Catalunya i acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, que promou i impulsa estudis de formació professional i de formació continua relacionada amb activitats industrials. 

En aquest sentit el propòsit de la seva activitat es doble i acumulatiu:

a.- Formar persones preparades en coneixements tècnics que els permetin progressar laboralment i cercar com a persona un brillant futur.

b.- Oferir a les empreses de Manlleu i Osona perfils laborals amb els quals puguin esperonar o reforçar la seva competitivitat empresarial.

Adreces

Centre de Formació en Tecnologies de Manlleu (CEFORTEM) Fundació Delaris Sanglas

Carrer Enric Delari, 60

08560 Manlleu

Tl. 93 851 36 07

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 17h a 20h

www.cefortem.cat

E-mail: gerencia@cefortem.cat

CIF: G64504350

Inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2356

Composició dels òrgans de govern i equip directiu

Junta del Patronat

President: Joan Rovira i Vilaró

Vocals: David Febrer Tomàs, Josep Anglada Mas, Llorenç Ania Lafuente, Vicenç Devesa Montserrat, Jordi Jover Ollé, Josep Manel Puig Costa, David Bosch Petit, Jordi Contijoch Sala, Iolanda Herreros García, Pere Girbau Pous, Dani Pérez Gallardo, Victor Font Ramírez, Fernando Ortega Mediero, Guillem Serrat Bassas, Núria Casas Costa

Secretari no patró: Xavier Capelles López 

 

Equip Directiu

Gerent: Xavier Capelles López

Cap d’estudis: Beatriu Fernandez Villalain.

Estats financers i memòria econòmica

Baixa l'informe d'auditoria de 2020

Estructura directiva i organitzativa

Patronat de la fundació: Formular i traçar l’estratègia de la fundació en relació els seus fins fundacionals.

Gerència: Gestionar i administrar la operativa ordinària de la fundació

Cap d’Estudis: Dissenyar i gestionar l’activitat formativa de la fundació

Fins de la fundació

  • Promoure els estudis de formació professional a la comarca d’Osona en relació a la formació reglada, continua, ocupacional i integrada, presencial o a distància, coordinant els programes docents i l’aportació d’elements necessaris (de caràcter tècnic, personal o econòmic) per tal d’elevar aquesta formació al nivell que li correspon.
  • Promoure i coordinar les parts interessades en la Formació professional (institucions, agents socials, empreses i administracions) per tal de garantir i gestionar la realització de pràctiques en centres de treball, com també promoure qualsevol fórmula de col·laboració entre escola i empresa.
  • Difondre la innovació tecnològica a les empreses i professionals de l’entorn empresarial d’Osona amb la finalitat d’incrementar la seva competitivitat i facilitar la seva adaptació als canvis tecnològics.
  • Organitzar activitats formatives tècniques per a contribuir a la millora professional dels treballadors i treballadores aprofitant els elements tècnics que pugui disposar la fundació.

Missió de l’entitat

La Fundació té com a missió la promoció de persones preparades professionalment i tècnicament a fi que puguin desenvolupar una exitosa carrera professional i puguin contribuir d’aquesta manera a millorar la competitivitat del teixit empresarial Manlleuenc i Osonenc.

Resultat de les activitats acomplertes

La formació anual, via l’escola La Salle Manlleu i altres partners educatius i formatius, de 500 persones de mitjana que adquireixen coneixements tècnics i industrials.