La FUNDACIÓ DELARIS — SANGLAS és una entitat constituïda l’any 2007 i inscrita en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.356.

Aquesta Fundació recull però, tot el llegat previ i històric del “Patronat de Formació Professional de Manlleu”, una entitat creada l’any 1947 per empresaris de la ciutat de Manlleu per promoure estudis de formació professional, essent segurament aquesta associació manlleuenca la primera entitat que va desenvolupar formalment a Catalunya el que avui es coneix com a “formació dual”.

Els seus fins fundacionals estan centrats prioritàriament en la promoció d’ensenyaments tècnics així com en la preparació d’estudiants amb experteses industrials i tecnològiques, en els àmbits de la formació professional, la formació contínua i la formació ocupacional.

En aquest sentit la fundació dóna fidel continuïtat a la dinàmica i filosofia formativa endegada pel “Patronat” esmentat, estructurada en la plena interoperabilitat del trinomi alumne — escola — empresa. La pretensió és ser un nucli, centre de diàleg, de debat i de pensament, per copsar les necessitats i les inquietuds del sector empresarial i alhora de les treballadores i treballadors, i poder així emmotllar la formació a les seves necessitats assolint els nivells de competència que ens exigeixen els reptes de la globalització, la seguretat i la qualitat del treball.

Actualment treballem en temes de formació reglada conjuntament amb l’Escola La Salle de Manlleu per oferir la millor formació en tecnologies relacionades principalment amb la indústria 4.0, amb professors que compaginen les seves classes amb la seva feina diària a les empreses.

El fet d’impartir la formació en horari de tarda/vespre, permet als alumnes l’opció de treballar la resta del dia, o que els treballadors puguin cursar estudis de FP després de la seva jornada laboral. La Fundació promou dos Centres relacionats amb la formació i la innovació:

El Centre de Formació en Tecnologies de Manlleu (CEFORTEM), on es desenvolupen activitats relacionades amb la formació contínua i ocupacional, destacant entre d’altres les matèries de soldadura, electricitat, mecatrònica, realitat augmentada i virtual, ciberseguretat i blockchain, així com la gestió d’equips de treball en empreses industrials.

El Centre d’Innovació en Tecnologies de Manlleu (CITEM) és l’espai on els nostres alumnes i la comunitat de professors podran treballar en equip coparticipant amb equips de terceres empreses en processos d’innovació industrial, amb els corresponents protocols de reserva i confidencialitat.

Totes aquestes sinergies ens permeten oferir un seguit de formació reglada (Graus mitjà i superior), formació contínua i formació ocupacional, amb una simbiosi formativa de 360º que ha de resultar guanyadora.

Actualment el Patronat de la FUNDACIÓ DELARIS — SANGLAS està integrat per les següents persones, entitats i empreses seguents:

President

Sr. Joan Rovira i Vilaró (antic Patronat FP de Manlleu)

Vicepresident

Sr. Vicenç Devesa Montserrat (Escola La Salle)

Secretari

Sr. Xavier Capelles López (no patró)

Membres vocals del patronat

Sr. Josep Anglada Mas (antic Patronat de FP de Manlleu)
Sr. Jordi Jover Ollé (Escola La Salle)
Sr. Josep Manel Puig Costa (Escola La Salle)
Sr. David Bosch Petit (Ajuntament de Manlleu)
Sr. Jordi Contijoch Sala (Associació Empresaris de Manlleu)
Casa Tarradellas S.A.
Girbau S.A.
La Farga Group SA
Subministraments Industrials Rifà SA
Manteniments Industrials Servicat 2017 SLU
Sodeca SLU

Dins de la història del Centre de Formació en Tecnologies de Manlleu (CEFORTEM) hi ha hagut personatges que de fet han marcat la seva trajectòria i la seva pròpia història. Per això cal que en deixem constància en aquestes breus línies i especialment de tots ells ja que desprès de més de 125 anys han fet possible que comenci una nova etapa passant del Patronat de Sant Josep, al Patronat de Cultura, al Patronat de FP i ara al Centre de Formació en Tecnologies de Manlleu — Fundació Delaris — Sanglas. (CEFORTEM).

L’any 1880 arriba a Manlleu el germà Enric Delaris, començant les activitats formatives impartint ensenyament als infants i també per fer-se càrrec de les classes nocturnes de la Joventut Catòlica. L’any 1887 l’analfefabetisme a Manlleu era del 75,5% i l’any 1910 el percentatge s’havia reduït al 46%.

El maig de 1929 es va començar a construir l’edifici que havia de ser la seu del Patronat de Cultura, la persona que el va fer possible fou el senyor Josep Sanglas i Alsina, havia nascut a Manlleu el dia 22 de gener de 1874 i pertany a la nissaga d’industrials que a finals del segle XIX van fer possible el creixement de la indústria manlleuenca. Recordem també que la fàbrica encara avui existent, construïda l’any 1840, és la seu del futur Museu industrial del Ter. El desembre de l’any 1931 es donava per acabada la construcció i amb ple desenvolupament de la seva activitat.

El 19 de juliol de 1944, es va produir la desaparició definitiva del Patronat de Cultura, abans però d’entrar en el nou patronat, cal recordar que es va produir un fet que, per motius polítics, es va esborrar el rètol en català de la façana de l’edifici que l’identificava com el Patronat de cultura, un rètol que, tot i la mutilació, encara es podia llegir fins que es va fer l’ampliació de l’edifici de l’any 1967.

El mes d’agost de 1947 i en un manifest que s’elabora queda implantat a la nostra vila el patronat de formació professional. El seu sosteniment ha de quedar obert amb els recursos que subministrarà la vila i persones aplegades en ella. A tal fi es fa necessari establir unes diverses quotes anyals, proporcionals als beneficis que puguin derivar-se de l’escola a favor de les diferents empreses, corporacions i particulars connectats a l’escola.

El 30 de novembre de 1947 te lloc la constitució del Patronat de Formació Professional de Manlleu, en la qual és elegida la primera junta, i es elegit President el senyor Antoni Contijoch.

El curs 1947-1948 va comptar amb un total de 112 alumnes. En els següents anys hi va haver un augment significatiu i ja en el curs 1956-1957 hi havia 212 alumnes matriculats i ja havien passat més de 1.500 alumnes, molts d’ells incorporats ja en el món laboral. Des de l’any 1981 fins el 2002 van passar pel Patronat, fen els estudis de formació professional més de 4.700 alumnes.

El patronat de FP avui és un referent per moltes empreses a l’hora de buscar uns professionals pel seu sector, preparats, responsables i competents, capaços d’afrontar els nous reptes i les noves oportunitats que se’ls presenten. Per això neix, el Centre de Formació en Tecnologies de Manlleu, una fundació per donar resposta a les inquietuds de formació que les empreses ens trameten, i per donar resposta a un mercat cada vegada mes complexa i canviant.

Els presidents: