Política de privacitat

Dades personals

La FUNDACIÓ DELARIS — SANGLAS donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la privacitat i confidencialitat.

L’usuari del web i de les seves aplicacions informàtiques dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a la FUNDACIÓ, a tractar les dades que faciliti via els seus formularis amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i normativa concordant.

L’usuari del web i de les seves aplicacions informàtiques que facilita dades de caràcter personal a la Fundació ha de saber que podrà exercir davant seu els drets d’accés, rectificació, limitació, oposició, supressió i portabilitat, d’acord amb el que estableix el REPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, per correu electrònic via email a: gerencia@cefortem.cat, o bé per correu ordinari certificat per assegurar la seva recepció, o bé presencialment en l’adreça postal seguent: FUNDACIÓ DELARIS — SANGLAS, Carrer Enric Delaris 60, 08560 Manlleu, Barcelona.

Les úniques dades personals que recollim en el present servei web i en les aplicacions informàtiques són únicament i exclusivament aquelles que tenen origen en els formularis que voluntàriament són emplenats pel mateix usuari.

Les dades personals subministrades restaran emmagatzemades per la Fundació el temps que el formulari en qüestió prescrigui o bé el termini necessari que s’escaigui en consonància amb la finalitat que el formulari pretén atendre.

Amb relació al ús dels serveis formatius o de qualsevol altre servei que ofereixi la Fundació, les dades personals es retindran el temps necessari per poder complir les obligacions contractuals convingudes i les obligacions administratives, fiscals i laborals assumides.

Tanmateix aquests terminis es podran perllongar en el temps quan interessi i convingui a la defensa dels legítims interessos civils, mercantils, administratius, fiscals o laborals de la Fundació. Un cop decaiguda l’esmentada conveniència legal, decaurà el termini d’emmagatzematge.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquests termes i condicions.

Comunicacions @cefortem.cat

Les comunicacions mitjançant correu electrònic emeses des del domini @cefortem.cat es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i poden contenir informacions privilegiades o confidencials. Si vostè no és el destinatari assenyalat, l’informem que qualsevol divulgació, còpia, distribució o ús dels continguts està prohibida. Si vostè ha rebut un missatge per error, si us plau esborri el seu contingut i comuniqui-ho a l’adreça del remitent com més aviat millor. Li agraïm molt sincerament el seu comportament responsable.

En compliment del disposat en l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, i de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI-CE) i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) la FUNDACIÓ DELARIS — SANGLAS garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus clients.

Li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part d’una base de dades gestionada sota la responsabilitat de la FUNDACIÓ DELARIS — SANGLAS, amb l’única finalitat de prestar-li els serveis per vostè sol·licitats, per la seva condició de treballador, client, proveïdor o perquè ens ha sol·licitat informació en algun moment, o ha estat generada via els nostres formularis web.

És voluntat de la FUNDACIÓ DELARIS — SANGLAS, evitar l’enviament deliberat de correu no sol·licitat, per la qual cosa podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, oposició, supressió i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, bé per correu electrònic a l’email: gerencia@cefortem.cat, bé per correu ordinari certificat (per assegurar la seva recepció) o bé presencialment en la següent adreça postal: FUNDACIÓ DELARIS — SANGLAS, Carrer Enric Delaris 60, 08560 Manlleu, Barcelona.